0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Нормативна база

Съответствие с националното законодателство:

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015;
Програма за развитието на образованието, науката и младежките политики в Република България за периода 2009-2013;
Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование – 2011 г.;
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства от 2011;
Националната стратегия за интегриране на ромите на Република България (2012-2020);
Семеен кодекс;
Закон за закрила на детето;
Закон за социално подпомагане;
Закон за насърчаване на заетостта;
Закон за здравеопазването;
Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства;
Водеща инициатива в стратегията „Европа 2020″ – „Европейската платформа срещу бедността“ (ЕПСБ)
Инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015″;
Европейска платформа за включване на ромското население и 10 общи подходи на политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 от ЕС

Съответствие с ЕС законодателство:

1. Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства;
2. Водеща инициатива в стратегията „Европа 2020″ – „Европейската платформа срещу бедността“ (ЕПСБ);
3. Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското общество;
4. Световна програма на ЮНЕСКО и “Образование за всички” на ООН;
5. Инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015″;
6. Декларация на европейските министри на образованието по въпросите на интеркултурното образование в новия европейски контекст (Атинската декларация);
7. Лисабонската стратегия за ЕС, в частност стратегическите цели и референтните нива в сферата на образованието;
8. Европейска рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот (18 декември 2006 г.);
9. Европейска платформа за включване на ромското население, и 10 общи подходи на политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 от Съвета на ЕС.
10. Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент – Ефективност и справедливост на европейските системи за образование и обучение (Брюксел, 8.9.2006 г.);