0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Пътуване до Страсбург

str1Участие в работно посещение в Съвета на Европа, гр. Страсбург, Франция по проект BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

През периода 01.06.2015 – 05.06.2015 г., 15 педагози и 3 ромски медиатора посетиха Съвета на Европа в гр. Страсбург, Франция във връзка с участие в работно посещение на българските педагози и ромски медиатори в Съвета на Европа. В сграда „Агора“, в която се помещава Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността се събраха представителите на Бенефициентите по проекти, финансирани по Компонент 1 и 2 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Беше представен напредъка по всеки проект, обменени идеи и опит, проведени обучения по надграждане на капацитет и проведени множество дискусии в областта на толерантността и преодоляване на мултикултурните различия.

Logos_lot

Проектът на Община Плевен BG06-233 получи заслужено най-висока оценка.

Представителите от Община Плевен бяха 15 педагози и 3 ромски медиатора от ЦДГ 12 „Ралица“, ОДЗ 4 „Първи Юни “, ОДЗ 6 „Незабравка “, ЦДГ „ВИТ“ – с. Дисевица и ОДЗ „Девети Май “ – гр. Славяново. Щандът на проекта привлече вниманието на всички присъстващи, а представителите на Община Плевен бяха активни в протеклите семинари и дискусии.

Проектът BG06-233 се изпълнява в партньорство с Българо-Норвежко дружество, гр. Осло, Норвегия. Предстои провеждането на Семинар 1 на територията на гр. Осло в периода 26.08.2015 – 30.08.2015 г., на който екипът по проекта ще представи напредъка по дейностите заложени в него, ще обмени добри практики, като посети детските градини на територията на Осло.

Ще бъде проведена пресконференция с цел информиране на широката общественост на страната донор, за изпълнението на проекта и значението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 за страните Бенефициенти.

На този етап текат строителните работи в ЦДГ 12 „Ралица “ и ОДЗ 4 „Първи Юни“.

Comments are closed.