0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Пътуване до Страсбург

str1Участие в работно посещение в Съвета на Европа, гр. Страсбург, Франция по проект BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

През периода 01.06.2015 – 05.06.2015 г., 15 педагози и 3 ромски медиатора посетиха Съвета на Европа в гр. Страсбург, Франция във връзка с участие в работно посещение на българските педагози и ромски медиатори в Съвета на Европа. В сграда „Агора“, в която се помещава Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността се събраха представителите на Бенефициентите по проекти, финансирани по Компонент 1 и 2 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Беше представен напредъка по всеки проект, обменени идеи и опит, проведени обучения по надграждане на капацитет и проведени множество дискусии в областта на толерантността и преодоляване на мултикултурните различия.

Logos_lot

Прочетете повече

SAM_1058.JPGПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“
КОМПОНЕНТ 2 „ДЕЦА В РИСК“
ПРОЕКТ BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.

„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На 27.03.2015 г. в конферентната зала на хотел «Сити център» в гр. Плевен се проведе начална  пресконференция по проекта, на която бяха представи основните аспекти свързани с неговото изпълнение.  Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен. Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, а именно: ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица, ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново, ЦДГ 12 „Ралица“ – гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен и ОДЗ „1-ви Юни“ – гр. Плевен.

Пресконференцията беше организирана от екипа за организация и изпълнение на проекта в състав: Камелия Горненска – Ръководител проект, Дамянка Владимирова – Координатор проект, Людмила Милинова – Финансов експерт, инж. Мария Иванова – Експерт строително-ремонтни и монтажни дейности, Христина Балинова – Технически сътрудник и Мариета Георгиева – Експерт Комуникация, логистика и информация. Бяха представени специфичните цели на проекта, целевата група покрита по него, очакваните резултати както и индикаторите за тяхното измерване. Обществеността беше информирана за планираните проектни  дейности и сроковете за тяхното изпълнение. Подробно внимание беше обърнато на предстоящите събития и формати по Дейност 3, а именно:

Формат: „Училище за деца и родители – дни на отворените врати“ – 20 броя за проектния период. По време на неговото провеждане представителите на целевата група ще имат възможност да се срещнат със  сцециалисти–епидемиолог, психолог, социален работник и вирусолог.

Формат: „Арт-ателие за промотиране на умения, свързани с традициите и занаятите за различните етноси“ – плетене на кошници,  тъкане на килими, предене на вълна, грънчарство и др.

Формат: „Арт-ателие за промотиране на приложни изкуства“ – приложен текстил, от нищо – нещо, дърворезба, макраме, бродиране, оригами и др.

Формат: „Арт-ателие за песенно, танцово и музикално творчество «фолклор на  етносите»

Формат: „Празник 1 Юни – Ден на детето“

Формат: „Зелена инициатива“

Прочетете повече