0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Основни и специфични цели на проекта

Broshura_A5Основната цел на проекта е да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, и тази цел напълно съответства с , основната цел на Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014.
Разписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, като 2 от тях се намират в административно-териториални единици със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско – с. Дисевица Община Плевен и гр. Славяново, Община Плевен. По отношение на другите 3, които се намират на територията на гр. Плевен, районите в които се намират са със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско.
Основна целева група, която ще бъде покрита по проекта:
Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години;
Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност;
Децата от семейства с нисък доход;
Децата в риск от етническите малцинства;
Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места – за гр. Славяново и с. Дисевица
Вторичната целева група е представена от:
Ромски образователни медиатори, педагогически персонал в 5-те детски градини, организационен персонал  на подпомогнатите общинска администрация Плевен, непривилегированите родители на децата.                                                                                                 

Специфичните цели, които проектът си поставя, са изцяло ориентирани към преодоляване на основните препятствия пред качественото обучение в ранна детска възраст, равния достъп и насърчаването на културната идентичност сред децата на възраст между 3 и 6 години:
1.Повишаване на материалните ресурси и качеството на предучилищното образование, промотиране на ролята на детските заведения особено в общностите извън регионалните центрове и в кварталите в регионалните центрове, където има съсредоточено мултикултурно население;
2.Засилване ролята на обучените медиатори в образователната сфера;
3.Повишаване броя и нивото на обучените възпитатели и друг персонал в детските градини, които да са подготвени за работа в мултикултурна среда и подготвени за осигуряване на качествено интеркултурно образование и социални дейности в детската градина;
4.Преодоляване на специфичната нагласа в семействата от мултикултурните общности спрямо обучението и възпитанието на децата в детски заведения, което се очертава като причина те да не изпращат децата си на детска градина;
5.Преодоляване на трудностите в социализацията и подготовката за училищно образование при децата в риск, намиращи се в социално изолиране и бедност, което води до отказ от посещаване на училище и в крайна сметка отпадане от образователната система;
6.По-лесно адаптиране на децата от непривилегирован произход в детските градини.
7.Повишаване броя на квалифицирани възпитатели и друг персонал в детските градини, запознати с различните етнически култури;
8.Внедряването на нови програми в детските градини със специфична насоченост към децата от непривилегирован произход и подходящите учебни материали.
9. Обмен на добри практики със страните донори.
Основната и специфични цели на проекта са в изпълнение на национални приоритети, залегнали в нормативна уредба
Подчертава се образователно-възпитателната роля на детската градина. Процесът на възпитание на детето започва още в детската градина. Това е мястото, където детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална, често мултикултурна среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основата на бъдещите си представи за добро и зло. Наред с това предучилищното възпитание и подготовка, най-вече в периода на задължителната подготвителна година преди училище, е много важно с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене особено за децата, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност. Възпитателният процес в детската градина би следвало да намери своето адекватно продължение в периода на училищното образование.
В това отношение е необходимо повишаване на активността в няколко посоки: ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия на учениците, развитие на извънкласната и извънучилищната дейност. Социализирането на деца, за които българският език не е майчин. Способства да се интегрират други деца със специални образователни потребности. Все по-очевидна става нуждата държавата да полага специални грижи за социализирането на децата, за които българският език не е майчин. Дейностите, свързани с усвояването на български език, трябва да са особено активни в периода на задължителната година преди постъпване в I клас и да продължат до достигането на равнище на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца. Освен различните форми за допълнителна педагогическа помощ, от особено значение за тези деца е поставянето им в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етно-културен или друг признак.
Чрез проекта ще бъдат изпълнени основните принципи на:     
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)
Национална Стратегия на Република България за интегриране на Ромите (2012 – 2020)
Принципите приети от Съвета на Европейския съюз на 08.06.2009 г.:
1) Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики
2) Изрична, ясно определена но не изключителна насоченост
3) Междукултурен подход
4) Приобщаване към мнозинството
5) Осъзнаване на измерението за равенството между половете
6) Трансфер на основани на фактите политики
7) Използване на инструменти на ЕС
8) Участие на регионалните и местните власти
9) Участие на гражданското общество
10) Активно участие на ромите          

Чрез проекта ще бъдат изпълнени разписаните приоритети  в сферата на предучилищното образование за изпълнение на оперативната цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда. Специфичните цели, които ще се постигнат чрез неговото изпълнение са:
1.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.
2.Повишаване на качеството на образование в обособените детските градини и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно ромски деца.
3.Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.
4. Намаляване на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст  

Очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване:
Индикатор 1 – Брой на включените деца на възраст от 3 до 6 години от 5-те детски градини
Целева стойност  по проекта – 487 деца на  възраст от 3 до 6 години
Базова стойност – 0      
Източник на информация – присъствени списъци от участия в дейностите по проекта, доклади за напредъка на проекта
Индикатор 2 – Брой на включените служители педагогически/ медицински персонал от 5-те детски градини
Целева стойност  по проекта – 15 педагогически/ медицински персонал, който ще бъде обучен по Компонент 3 
Базова стойност – 0
Източник на информация – сключени договори с педагози от 5-те детски градини с времетраене до 30.04.2016 г, сертификати от обучение по Компонент 3, присъствени списъци от участия в дейностите по проекта, доклади за напредъка на проекта, графици за отработеното време     
Индикатор 3 – Брой на ромски образователни медиатори за проекта свързани с  дейностите по проекта
Целева стойност по проекта- 3 души
Базова стойност- 0      
Източник на информация – сключени договори с 3 ромски медиатори с времетраене до 30.04.2016 г., сертификати от обучение по Компонент 3, присъствени списъци от участия в дейностите по проекта, доклади за напредъка на проекта, ежемесечни доклади за работата им.
Индикатор 4 – Брой на проведени формати (събития) с целевите групи                

Целева стойност по проекта- 3 артателиета, 1 празник „1-ви юни“, 1 бр. „Зелена инициатива“, 1 бр. „Работа с логопед“, 1 бр. „На излет заедно“, 1 бр. спортен празник – описаните индикатори са за една детска градина. За целия проект броя на този индикатор се умножава по 5 (броя на детските градини)
Базова стойност- 0                                                                                                                                                                                                                Източник на информация – подкрепящи технически и финансови документи от проведените събития, междинни технически доклади.