0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

За проекта

im002920_0ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“
КОМПОНЕНТ 2 „ДЕЦА В РИСК“
ПРОЕКТ BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.

„Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Стойност на проекта:
231 802,00 EUR
Срок за изпълнение:
25.07.2014 – 30.04.2016 г.
Бенефициент: Община Плевен
ПАРТНЬОР: БЪЛГАРО-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО, ОСЛО, НОРВЕГИЯ
ПРОГРАМЕН ОПЕРАТОР:
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проектът се финансира по Договор BG06-233/Д03-365/25.07.2014 .г
Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“,
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.