0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Очаквани резултати

Очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване:

Индикатор 1 – Брой на включените деца на възраст от 3 до 6 години от 5-те детски градини
Целева стойност  по проекта – 487 деца на  възраст от 3 до 6 години
Базова стойност – 0
Източник на информация – присъствени списъци от участия в дейностите по проекта, доклади за напредъка на проекта
Индикатор 2 – Брой на включените служители педагогически/ медицински персонал от 5-те детски градини
Целева стойност  по проекта – 15 педагогически/ медицински персонал, който ще бъде обучен по Компонент 3
Базова стойност – 0
Източник на информация – сключени договори с педагози от 5-те детски градини с времетраене до 30.04.2016 г, сертификати от обучение по Компонент 3, присъствени списъци от участия в дейностите по проекта, доклади за напредъка на проекта, графици за отработеното време
Индикатор 3 – Брой на ромски образователни медиатори за проекта свързани с  дейностите по проекта
Целева стойност по проекта- 3 души
Базова стойност- 0
Източник на информация – сключени договори с 3 ромски медиатори с времетраене до 30.04.2016 г., сертификати от обучение по Компонент 3, присъствени списъци от участия в дейностите по проекта, доклади за напредъка на проекта, ежемесечни доклади за работата им.
Индикатор 4 – Брой на проведени формати (събития) с целевите групи

Целева стойност по проекта- 3 артателиета, 1 празник „1-ви юни“, 1 бр. „Зелена инициатива“, 1 бр. „Работа с логопед“, 1 бр. „На излет заедно“, 1 бр. спортен празник – описаните индикатори са за една детска градина. За целия проект броя на този индикатор се умножава по 5 (броя на детските градини)
Базова стойност- 0                                                                                                                                                                                                                Източник на информация – подкрепящи технически и финансови документи от проведените събития, междинни технически доклади.