0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Дейности

P1160315.JPGДейност 1 – Организация и управление на проекта

При стартиране на проекта със заповед на Кмета на Община Плевен ще бъде сформиран екип за управление и изпълнение на проекта, който ще се състои от следните позиции:
1) Ръководител на проекта: ангажираност по проекта 20 месеца (60 часа месечно по Заповед на Кмета на Община Плевен на основание на чл.9, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор)
• Притежава необходимата професионална компетентност за успешно управление и изпълнение на дейностите по проекта.
• Организира изготвянето на междинните и окончателен технически доклади за напредък, както и финансови доклади и искания Осъществява контакти и комуникира с представителите на Програмния оператор на схемата, по всички въпроси възникнали по повод изпълнението на проекта. Подписва заедно с Финансовия експерт, разходно-оправдателните документи, кореспондиращи с изпълнение на дейностите по проекта, като следи за тяхната допустимост, реалност, законосъобразност и проследимост. Следи за спазването на националното законодателство.
• Управлява, организира, координира и контролира екипа по управление на проекта,
• Представя и популяризира по подходящ начин програмата, проекта и постигнатите резултатите, одобрява информационните и промоционални материали по проекта. Следи за спазването на изискванията от Наръчник за дизайн и комуникация, неразделна част от нормативна рамка на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014.
2) Координатор по проекта: ангажираност по проекта 20 месеца (втори трудов договор с работно време 2 часа на основание на чл. 110 във връзка с чл. 68, ал.1, т.1 от КТ):
• Подпомага работата на Ръководителя по организирането, координирането и управлението на дейностите по проекта. Познава в детайли съдържанието на проекта и координира дейността на останалите членове на екипа. Запознат е с общата и специфична нормативна база, регламентираща изпълнението на проекти финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014;
• Организира, поддържа и съхранява досието на проекта; Подпомага управлението на проекта Изготвя междинните технически доклади за напредъка по проекта и ги представя на Ръководителя на проекта за съгласуване и подпис.
3) Финансов експерт – счетоводител по проекта: ангажираност по проекта 20 месеца (60 часа месечно по Заповед на Кмета на Община Плевен на основание на чл.9, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор):
• Отговаря за финансовия разчет, планиране и разходване на финансови ресурси необходими за реализацията на дейностите по проекта, в съответствие с одобреното проектно предложение и бюджет на проекта, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство, а в случай на изчерпване или забавяне при възстановяване, осигурява необходимите средства от бюджета на Община Плевен;
• Изготвя и обработва необходимите документи, кореспондиращи с уреждането на взаимоотношенията между членовете на екипа по организация и управление на проекта и Бенефициента и изплащането на техните възнаграждения за положения труд по проекта на база на попълнени графици за отработеното време;
• Осчетоводява и въвежда в счетоводните регистри, разходно-оправдателните документи по проекта, като следи за проектната идентичност на всеки документ (всеки финансово-оправдателен документ трябва да съдържа информация за името на проекта и договора за финансиране)
• Води цялата счетоводна документация по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, аналитични регистри и хронологични ведомости;
• Следи за законосъобразността, реалността и допустимостта на извършените разходи по проекта и извършва плащания по сключените договори с външни изпълнители;
• Изготвя финансови доклади за напредъка на проекта за всеки отчетен период, придружени със съответните приложения и ги представя за съгласуване и подпис на Ръководителя на проекта;
4. Технически сътрудник по проекта: ангажираност по проекта 20 месеца (втори трудов договор с работно време 4 часа на основание на чл. 110 във връзка с чл. 68, ал.1,т.1отКТ):
• Оказва непосредствена техническа помощ на членовете на екипа по организация и управление на проект
• Подготвя и изпраща кореспонденцията между Бенефициента и Програмния оператор;
• Организира провеждането на работните срещи на екипа за управление на проекта, осигурява необходимите материали за тяхното провеждане и води протоколите от работните срещи на екипа;
• Организира провеждането на пресконференции, осигурява необходимите материали за тяхното провеждане и изготвя Докладите от проведените пресконференции;
• Проследява актуалните изменения в сайта на Програмния оператор относно указанията за изпълнение на договори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и информира за тях ръководителя на проекта и останалите членове на екипа.
5. Експерт строително-монтажни и ремонтни дейности и инвеститорски контрол: ангажираност по проекта 8 месеца, по време на извършване и приключване на строително-монтажните и ремонтни дейности по проекта (60 часа месечно по Заповед на Кмета на Община Плевен на основание на чл.9, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор):
• Отговаря за сроковете, разписани в графика на дейността, която кореспондира пряко със строителния процес;
• В позицията си на инвеститорски контрол дава оценка на качеството на извършваните дейности и влаганите материали и тяхното съответствие със сключените договори, както и и с изискванията на нормативната уредба на националното законодателство;
• Участва в разработването на тръжната документация, свързана със строително-монтажни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане;
• Контролира обема и качеството на изпълнение на строително-монтажните работи на строителните обекти, както и доставката на оборудването и обзавеждането по проекта;
• Организира приемането и въвеждането на обектите в експлоатация, упражнява инвеститорски контрол, като контролира работата на избраните строителни фирми и доставчици на оборудване и обзавеждане;
6. Експерт логистика, информация и комуникация: ангажираност по проекта 20 месеца (60 часа месечно по Заповед на Кмета на Община Плевен на основание на чл.9, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор):
• Притежава необходимата професионална компетентност за успешно управление и изпълнение на дейностите по информация и публичност по проекта. Познава в детайли съдържанието на проекта и нормативната рамка на проектното изпълнение, както и специфичните изисквания на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
• Спазва изискванията от Наръчник за дизайн и комуникация, неразделна част от нормативна рамка на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014. Планира, организира и отчита встъпителната, междинна и финална пресконференции по проекта. Осъществява комуникация с медиите, изготвя прессъобщения и публикационни материали, с необходимата визуализация по проекта. Комуникира с избрания изпълнител след провеждане на обществена поръчка по ЗОП, относно вида, качеството и сорковете за доставка на информационните и промоционални материали.
• Отчита напредъка по проекта за всеки отчетен период пред Ръководителя на проекта относно дейностите по информация и публичност, като основната задача е да се популяризира информацията, че проекта се изпълнява със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ и донорите на програмата княжество Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.
• Да участва активно в подготовката и организацията на събитията във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, поддържайки тясна и непосредствена връзка между ромски медиатори, педагози, обучители, лектори, външни изпълнители и всички други заинтересовани страни – родители, общественост и др.
• Да публикува на сайта на Община Плевен и в интернет портала по проекта снимки от събитията по проекта и информация за напредъка на дейностите.
Съставът на екипа по организация и управление на проекта се състои от служители на Община Плевен, като правната рамка за регламентиране на неговите отговорности е в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство. Чрез сформирането на проектния екип ще се създадат необходимите предпоставки за успешното администриране и изпълнение на проектните дейности в рамките на договорения период за изпълнение на проекта. Всеки един представител на екипа за изпълнение на проекта ще получи копие от изпълнявания проект, ще се проведе първоначална среща на екипа и ще бъдат разпределени съответните задължения и отговорности. След това екипът ще провежда регулярни работни срещи – минимум един път месечно с оглед отчитане на напредъка по изпълнението на проектните дейности, постигане на заложените резултати и индикатори. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг, контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта. Те ще се изпълняват съобразно изискванията в сключения договор между Община Плевен и Програмния оператор. Ангажимент на екипа по проекта ще бъде и разработването на тръжните документации за избор на външни изпълнители. Ролята на екипа е да следи ежедневно за спазването на процедурите и изискванията на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014, да упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на работата на ромските медиатори, педагозите от детските градини и избраните фирми – външни изпълнители по отношение на проектните дейности в тяхната технологична последователност и не на последно място, да информира широката общественост за проекта, за програмата и за ролята на страните-донори. Дейността цели постигане на съгласуваност и яснота относно изпълнение на дейностите и правилата за ефективно изпълнение на проекта, както и ясно и точно разпределение на отговорностите и задълженията на всеки член на екипа за постигане ефективност при изпълнение на задачите.
В изпълнението на дейността е предвидено едно официално посещение на официалния представител на Община Плевен. Пътуването зад граница е предвидено, като официално посещение на Кмета на Община Плевен в Норвегия с цел създаване на дълготрайно сътрудничество между двата партньора и засилване на партньорството помежду им с цел повишаване на стойността на проекта и укрепване на двустранните отношения за търсене на нови възможности за съвместна работа. Разходите за това пътуване са детайлизирани в съответните подбюджетни линии (дневни, пътни и настаняване) в съответствие с приложимото българско законодателство и Вътрешните правила на Община Плевен. Предвидени са 24 пътувания на територията на страната на членовете на екипа по проекта във връзка с изпълнението на ангажиментите на екипа по изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Плевен и Програмния оператор – Министерство на образованието и науката.

7. Експерт мониторинг събития по Дейност 3 – ангажираност по проекта 12 месеца (на основание на Заповед на Кмета на Община Плевен и на основание на чл.9, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – Май 2015).

  • Следи за коректното изпълнение на събитията по Дейност 3, като информира Ръководителя на проекта за напредъка на Дейността.
  • Създава и съхранява снимков и друг подкрепящ изпълнението материал, който представя на Финансов експерт проект при плащане и на Експерт Комуникация, логистика и информация за публикуване на сайта на проекта.
  • Познава в детайли съдържанието на проекта и е запознат е с общата и специфична нормативна база, регламентираща изпълнението на проекти финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014;

***
SAM_1062.JPGДейност 2 – Кампания по идентифициране и обхващане на целевите групи – Ромски медиатори

Дейността е изцяло ориентирана към идентифициране, oбхващане и въздействие върху целевите групи, заложени в проекта. Дейността съответства на стратегическа цел 1 от СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, а именно: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. При подготовката на проектното предложение екипа по проекта изпрати анкетни карти, в които, чрез въпроси към директорите на детските заведения – общинска собственост запита каква част от децата, които ги посещават могат да бъдат класифицирани в група на деца в неравностойно положение и имат ли информация за необхванати деца на възраст от 3 до 6 години и поради какви причини. Анализът на отговорите от анкетата доказа, че на територията на общината могат да бъдат идентифицирани 5 детски градини, които са допустима целева група по Програма BG06 и могат да бъдат обекти на интервенция по настоящия проект. В районите в които се намират тези детски градини има необхванати деца и причините са обикновено нисък социален статус и мултикултурни различия. В подкрепящите документи прилагаме анкетните карти попълнени от директорките на детските заведения, обобщена справка от Началника на отдел „Образование“, както и картов материал от съответните райони в които се намират те, за нивото на социалния статус на жителите и тяхното образователно ниво,
Дейността предвижда въздействие върху тези целеви групи, чрез пряката дейност на най-близките до тях субекти: ромски медиатори и педагозите в самите детски заведения. Предвижда се назначаване на 3 ромски медиатора, които ще бъдат обучени по Компонент 3. Спецификата на тяхната работа определя правната рамка на извършване на ангажиментите им – сключване на граждански/ трудов договор. Ромските медиатори ще имат ангажимент да обхванат децата от тази възрастова група в районите, където се намират детските заведения, и да спомогнат за тяхното приобщаване към останалите деца. Те ще участват активно в събитията организирани по проекта и месечно ще дават отчет пред Ръководителя на проекта.
Срок на дейността – 18 месеца
Очаквани резултати – сключени граждански/трудови договори с 3 ромски медиатори за срок от 18 месеца до 30.04.2016 г.

***

borko216092013_930x523Дейност 3 – Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни

Дейността е ориентирана към повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общностите, цялата общественост и всички заинтересовани страни по проекта. Дейността съответства на стратегически цели 2, 3, 4 и 5 от СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, а именно:
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.
Стратегическа цел 4: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Стратегическа цел 5: Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на стратегията.
При разписване на проектното предложение, екипът на Община Плевен очерта няколко формата – поддейности за изпълнение на тази дейност:

Формат: „Училище за деца и родители – дни на отворените врати“. В период от 15 месеца във всяка от детските градини, ще се провеждат „Дни на отворени врати“, които ще могат да бъдат посетени от всички заинтересовани страни – родители, деца, изведени и необхванати групи, журналисти, общественост. Общ брой на събитията – 20 (5 детски градини х 4 броя). На тези дни на отворените врати, ще бъде изведена тема от психологическо, здравно и образователно естество. Предвижда се да бъдат поканени външни консултанти – 1 психолог, 1 социален работник и медицински специалисти (епидемиолог, вирусолог, специалист по здравословно хранене), които ще имат ангажимент по време на 20-те двучасови събития в 5-те детски градини да изнесат лекция, организират беседа с присъстващите и да укажат консултантска помощ на всеки посетил събитието. Информацията за темата на събитието за всеки „Ден на отворените врати“, ще бъде поместена на сайта на Община Плевен, интернет портала на проекта, ромските медиатори ще имат ангажимент да информират по възможно най-публичен начин общностите. Изведените проблеми и въпроси, ще бъдат синтезирани в доклад от педагогическия персонал, обучен по Компонент 3. За участниците във формата „Дни на отворените врати“ е предвидена почерпка от минерална вода, дребни сладки, тонизиращи напитки и др. Достъпът до формата е свободен и способства за повишаване ангажираността и осведомеността на целевите групи, приобщаване на необхванатите групи, което води до изпълнение на целта на проекта – подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен.
Формат „Партньорство между родители, педагози, медиатори и организатори“.
Дейността обхваща дейността на ангажираните педагози, обучени по Компонент 3, като техния брой е 3 за всяка детска градина, часовата им заетост е 4500 часа общо за всички 15 педагози, а времето през което ще бъдат ангажирани е 15 месеца, след като преминат обучението по Компонент 3. За всеки педагог ангажираността ще бъде 300 часа за целия проект, като отчитането на тяхната работа ще става чрез месечни графици за отработеното време, а ангажименти им ще се състоят в активно участие в поддейностите по Дейност 3, подкрепа на работата на ромските медиатори и работа с целевата група на деца от социално-слаби семейства, в това число и от ромски произход, за успешното им интегриране в системата на образованието. Тези ангажименти на обучените по Компонет 3 педагози, са различни по същество и по време на изпълнение от обичайните им служебни задължения. Те ще извършват тези дейности извън законоустановеното им работно време, разписано в месечния им график и Правилника за вътрешния ред на детските градини, който е приложим за всяка една от тях.

В период от 15 месеца във всяка от детските градини един път месечно ще се провеждат арт – ателиета с различна насоченост:

1.Арт-ателие за промотиране на умения, свързани с традициите и занаятите за различните етноси – плетене на кошници, тъкане на килими, предене на вълна, грънчарство и др.

2.Арт-ателие за промотиране на приложни изкуства – приложен текстил, от нищо – нещо, дърворезба, макраме, бродиране, оригами и др.

3.Арт-ателие за песенно, танцово и музикално творчество „фолклор на етносите“ – народни танци, кючек, бейлиденс, оперно пеене, поп и фолк, джаз,базово обучение на различни музикални инструменти и др.

4.Гостуване на куклен театър с представяне на театрална постановка на място във всяка от петте градини – 2 посещения за времето на проекта с осигуряване на билети за всички деца от целевата група.
Този формат ще направи детската градина едно още по-приятно и желано място за посещение на нашите деца и за тези, които все още не я посещават и е в изпълнение на стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Формат „Празник 1 Юни – Ден на детето“ – Организиране на празничен ден чрез създаване на сценарий за празника, сценарий за пиеса с участието на децата от градинските групи в драматична пиеса, подсигуряване на сценични костюми и носии, състезание на двора с минимален награден фонд за всички деца, почерпка за децата – разходът е бюджетиран на база брой на децата между 3 и 6 години във всяко заведение при общ брой 487. Периодът на провеждане ще бъде през 2015.
Формати свързани с дейности за интеграцията на децата, включително и роми – Да направим детската градина по- добро място за нашите деца:
1.Формат: „Зелена инициатива“
2.Обследване на децата от целевата група от логопед и работа с тези, които се нуждаят от логопедична помощ и корекция
3.Формат: „На излет заедно“
4.Формат: Конкурс детска рисунка „Всички сме приятели“
5.Формат „Играя, спортувам и не боледувам – Организиране на спортни празници във всяка детска градина и финален тур състезание между представителните отбори на 5-те детски градини и награден фонд – по описание.

Очаквани резултати:
15 бр.педагози ангажирани в събитията по Дейност 3;
20 бр. събития „Ден на отворените врати“ общо за 5-те детски градини
3 вида арт-ателиета за всяка детска градина поотделно с ежемесечно провеждане в период от 15 месеца
Децата от 5-те детски градини посетили 2 пъти постановка на куклен театър
5 бр. „Празник 1-ви Юни“ – общо за 5-те детски градини
Проведени 5 формата „Да направим детската градина по- добро място за нашите деца“ за всяка от детските градини:
- Боядисани огради, засадена растителност в дворовете на детските градини
- Проведен 1 излет на децата и по 1 родител на дете от 5-те детски градини и в Природен парк „Кайлъка“
- Проведен 1 конкурс за рисунка на тема „Всички сме приятели“
- Проведени 5 спортни празника и 1 финален тур между представителните отбори на детските градини.
За изпълнението на тази дейност, Бенефициентът ще проведе обществена поръчка по най-високия праг на ЗОП (открит избор) за избор на Изпълнител за предоставяне на тази услуга, която обедини ангажиментите, разписани по всички формати, с което ще се осъществи прозрачност и конкурентен подбор съгласно изискванията на националното законодателство. Избрания след обществена поръчка Изпълнител, ще има ангажимент да осигури всички необходими материали и условия за успешното изпълнение на дейността, като и необходимите експерти и специалисти за извършването на консултантските услуги.
***
project_3Дейност 4 – Строително-монтажни и ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане

Дейността е базирана на Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование – 2011 г., Националната стратегия за детето, Закон за здравето, Програма за развитието на образованието, науката и младежките политики в Република България за периода 2009-2013 и ориентирана изцяло към подобряване на материално-техническата база и условията в които се обучават, играят, спят и се хранят децата от детските градини.
Концепцията дефинира основната цел на предучилищното и училищното образование като «Изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи базови компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.»
Основен приоритет на Националната стратегия за детето е опазването, укрепването и възстановяването на здравето на детето. Повишаване физическата активност на децата, с особен акцент към децата в предучилищна и училищна възраст.
Законът за здравето в Чл. 117. Определя ангажиментите на общините: „Държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата“.
За да може всичко това да стане факт е необходимо да бъдат подобрени битовите условия в детските градини. По време на разписване на проектното предложение, екипът на Бенефициента посети многократно избраните детски заведения, обект на интервенция по проекта и описа всички необходими ремонти и подобрения, които трябва да бъдат извършени към този момент. Тъй като в настоящата схема има ограничение СМРД и оборудването и обзавеждането да бъдат в размер не повече от 40 % от общия бюджет на проекта, в настоящото проектно предложение ще бъдат финансирани само тази част от тях, които са най-приоритетни за всяко детско заведение. Допустимия финансов ресурс е разпределен между 5-те детски градини на база на децата от възрастовата група от 3 до 6 години, принцип, който беше обсъден с директорите на детските градини и беше оценен като справедлив.
За всяка детска градина има приложена Количествено – стойностна сметка за Строително монтажните и ремонтни дейности, предвиденото за закупуване оборудване и обзавеждане, архитектурен план на сградата и помещенията, където ще се извършват интервенциите, обяснителни записки. Всички предвидени интервенции са съобразени с изискванията на националното законодателство. За строително-монтажните и ремонтни дейности, както и за доставката на оборудване и обзавеждане ще бъде проведена обществена поръчка по реда на ЗОП. В проектното предложение представяме кратка информация за всяка градина по тази дейност:
ЦДГ 12 „РАЛИЦА“ – СМРД – частична подмяна на остаряла, раздута и неотваряща се дограма, с PVC и алуминиева дограма в сервизните помещения на 4 градински групи, поради реална опасност за здравето и живота на децата, поставяне на нехлъзгащи теракотни плочи като подова настилка в санитарните помещения в 4 групи, подмяна на износен и с нарушена цялост балатум в спални и занимални помещения на 4 градински групи, демонтаж на стара и очукана фаянсова облицовка и поставяне на нова в санитарните помещения в 4 групи, боядисване на стени и тавани в санитарните помещения в 4 групи, демонтаж на стар санитарен фаянс и доставка и монтаж на нов, подмяна на амортизирано ел. обкичване, доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела.
Относно оборудване и обзавеждане се предвижда доставка на аспиратор в кухненски блок, пекарна (конвектомат), планетарен миксер – яйцеразбивачка, масички за хранене – бр., детски легла, мултимедиен проектор, екран за презентации и преносим компютър.
ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново – СМРД – частична подмяна на остаряла, раздута и неотваряща се дограма, с PVC и алуминиева дограма в 3 градински групи, поради реална опасност за здравето и живота на децата, поставяне на нехлъзгащи теракотни плочи като подова настилка в санитарните помещения в 3 групи, демонтаж на стара и очукана фаянсова облицовка и поставяне на нова в санитарните помещения в 3 групи, демонтаж на стар санитарен фаянс и доставка и монтаж на нов.
Относно оборудване и обзавеждане се предвижда доставка на готварска печка с 6 котлона и пекарна (конвектомат).
ОДЗ 6 „Незабравка“ – гр. Плевен – СМРД – има изготвен проект приложен към документите по проекта с обяснителната записка, количествено стойностна сметка, ЧАСТ Архитектура, Част Геодезия, Част ВиК, които подробно отразяват планираните строителни интервенции – Реконструкция на детска спортна площадка, УПИ IV,кв. 716, индентификатор 56722.654.204, гр. Плевен. Наличен е инвестиционен проект (технически/работен) за преустройството на детската спортна площадка на детското заведение.
ОДЗ „1-ви Юни“ – гр. Плевен – СМРД – частична подмяна на остаряла, раздута и неотваряща се дограма, с PVC и алуминиева дограма в 3 градински групи, поради реална опасност за здравето и живота на децата, поставяне на нехлъзгащи теракотни плочи като подова настилка в санитарните помещения в 1 градинска група, демонтаж на стара и очукана фаянсова облицовка и поставяне на нова в санитарните помещения в 1 градинска група, подмяна на износен и с нарушена цялост балатум в спални и занимални помещения на 2 градински групи.
Относно оборудване и обзавеждане се предвижда доставка на 30 бр. детски легла.
ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица – СМРД – при направените посещения се установи, че достъпа до детската градина е затруднен поради появили се деформации на настилката от керамични плочки пред входа на сградата. Предвижда се демонтаж на съществуващата настилка, доставка и монтаж на тротоарни плочи за направа на подход до сградата, доставка и монтаж на детска въртележка.
Относно оборудване и обзавеждане се предвижда доставка на пекарна (конвектомат), кухненски плот, дидактичен шкаф, детски кът за игра, детски легла – 30 бр., мултимедиен проектор, екран за презентации и преносим компютър.
***
P1160317.JPGДейност 5: Информация и публичност
Дейността изцяло кореспондира с изпълнение на мерките за публичност, прозрачност и информираност, на участниците в проекта, на целевите групи, на всички заинтересовани страни и широката общественост. Тези дейности ще бъдат водещи в хода на изпълнение на проекта и разпространението на неговите резултати. След одобрение на проектното предложение, ще бъда проведена процедура по реда на ЗОП, за избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по Информация и публичност, а именно:
Разработка на интернет сайт (включително домейн, хостинг), на който, ще се публикува актуална информация за проекта на английски и български език, както и за резултатите от неговото изпълнение.
Провеждане три информационни кампании – начална, междинна и финална пресконференция по проекта
Изработка на промоционални материали:
– Информационен банер по проекта – брой 1
– Изработка на билбордове по време на извършване на СМР – брой 5. Те ще бъдат поставени във всяка детска градина по време на строителството, а след неговото приключване ще бъдат заменени от постоянни информационни табели. Една постоянна информационна табела ще бъде поставена на сградата на Община Плевен.- Информационни стикери за закупеното по проекта оборудване и обзавеждане – брой 150
– Промоционални химикали – брой 600
– Промоционални брошури (400 БГ+200 АНГЛ) – брой 600
– Промоционални папки – брой 300
– Промоционални детски тениски брой 500
Тези информационни материали ще бъдат разпространявани по време на събитията по Дейност 3 и Дейност 6.
Създаване на промоционален филм с участието на децата от детските заведения със субтитри на BG & ENGL и излъчването му в 1 регионална медия. Филмът ще промотира проекта през цялото време на неговото изппълнение. Ще бъдат закупени знамена на страните донори и България – 24 броя общо 6 комплекта по 4 бр..
Разпространение на промоционалния филм на електронен носител в DVD формат с необходимата визуализация по проекта брой 200
Преводи на документи брой/ 200 страници.
Отговорни за нейното изпълнение са екипа по управление на проекта и избрания външен изпълнител. Срокът на дейността обхваща целия срок на изпълнение на проекта. Дейностите по информация и публичност ще се извършват съгласно изискванията за информация и публичност – Annex 4 Information and Publicity Requirements EEA andNorwegian Financial Mechanisms 2009‐2014, Наръчника за дизайн и комуникация, Наръчника за публичност на програмата. Изготвен е план за публичност и е приложен към документите за кандидатстване на български и английски език, в който подробно са описани планираните мерки за информация и публичност, отговорните лица за тяхното изпълнение, сроковете очакваните резултати. Срок на дейността – 20 месеца.