0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Целеви групи

Happy-Kids-webРазписаните формати и събития и предлаганите мерки са насочени към 5 от детските градини на Община Плевен, като 2 от тях се намират в административно-териториални единици със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско – с. Дисевица Община Плевен и гр. Славяново, Община Плевен. По отношение на другите 3, които се намират на територията на гр. Плевен, районите в които се намират са със значителен дял на население в неравностойно положение, включително ромско.

Основна целева група, която ще бъде покрита по проекта:
Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години;
Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност;
Децата от семейства с нисък доход;
Децата в риск от етническите малцинства;
Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места – за гр. Славяново и с. Дисевица
Вторичната целева група е представена от:
Ромски образователни медиатори, педагогически персонал в 5-те детски градини, организационен персонал на подпомогнатите общинска администрация Плевен, непривилегированите родители на децата.

– 487 деца на  възраст от 3 до 6 години

– 15 педагогически/ медицински персонал, който ще бъде обучен по Компонент 3

– сключени договори с 3 ромски медиатори с времетраене до 30.04.2016 г.