0

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

0

Община Плевен

0

Министерство на образованието и науката

Нови три арт-ателиета за децата през ноември

Арт-ателие за промотиране на приложни изкустваВъв връзка с изпълнението на Дейност 3* по проекта през месец Ноември 2015 г. бяха проведени 3 арт-ателиета за всяка група на територията на петте детски градини:

„Арт-ателие за промотиране на песенно и музикално творчество“

„Арт-ателието за промотиране на приложни изкуства

„Арт-ателие за промотиране на умения,  свързани с традициите и занаятите за различните етноси“  запозна децата със старите български занаяти кошничарство, килимарство и грънчарство.

* Дейност 3 – Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани страни
Дейността е ориентирана към повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общностите, цялата общественост и всички заинтересовани страни по проекта.

Дейността съответства на стратегически цели 2, 3, 4 и 5 от СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, а именно:
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.
Стратегическа цел 4: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Стратегическа цел 5: Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на стратегията.

Comments are closed.